Regulamin

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 25

w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu

Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu.

§ 1

1.     W szkole działa świetlica.

2.     Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I ? IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.

3.     Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

4.     Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.

5.     Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.

6.       Rodzic/prawy opiekun może złożyć do dyrektora ZSP15, w ciągu roku szkolnego pisemny  wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy, jeśli podejmie pracę zawodową a dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki przed i po lekcjach.

7.       Dyrektor niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku,  po zasięgnięciu opinii, podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka.

8.       Upoważniony przez dyrektora,  wychowawca świetlicy, pisemnie lub telefonicznie informuje rodzica o decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do świetlicy.

§ 2

1.     Świetlica współuczestniczy w realizacji głównych zadań pracy dydaktycznej

i wychowawczo ? opiekuńczej szkoły, wynikających ze Statutu Szkoły.

§ 3

1.    Świetlica szkolna posiada własne pomieszczenie i sprzęt niezbędny do realizacji zadań.

2.    Może  korzystać z innych  pomieszczeń szkolnych i ich sprzętu oraz obiektów  sportowych.

§ 4

1. Zajęcia w świetlicy prowadzą wychowawcy w grupach wychowawczych liczących co najmniej 25 uczniów.

§ 5

1.    Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska  oraz możliwości finansowych szkoły.

2.    Godziny pracy świetlicy określane są na każdy rok szkolny na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły.

§ 6

1.    Pracę świetlicy organizuje wicedyrektor szkoły lub kierownik świetlicy przy udziale wychowawców.

2.    Wicedyrektor szkoły lub kierownik świetlicy z początkiem roku szkolnego organizuje zebranie rodziców dzieci zapisanych na zajęcia.

§ 7

1. Rodzice mogą zadeklarować składkę na potrzeby świetlicy.

§ 8

1.    Darowizna rodziców przeznaczona jest w całości na zakup materiałów  papierniczych,  plastycznych, zabawek, gier edukacyjnych, sprzętu sportowego, nagród, innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z dziećmi oraz innych działań statutowych placówki.

§ 9

1. Funduszem zarządza wicedyrektor szkoły lub kierownik świetlicy w porozumieniu z wychowawcami i rodzicami dzieci.

§ 10

1.    Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów do/z sali świetlicowej.

2.    Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy oraz za dziecko nie odebrane po godzinach pracy świetlicy.

3.    Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych  godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz odbioru najpóźniej do godzin zamknięcia świetlicy oraz wewnętrznych zasad obowiązujących w świetlicy.

§ 11

1.    Dzieci odbierane są ze świetlicy przez swoich rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.

2.    Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do osobistego zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

3.    W przypadku zgody rodzica/prawnego opiekuna na jednorazowy samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są dostarczyć pisemne oświadczenie do wychowawcy świetlicy szkolnej.

4.    Oświadczenie jest dołączane do karty dziecka i stanowi komplet jego dokumentacji.

§ 12

1.    Po zakończeniu zajęć w świetlicy pełną odpowiedzialność za dziecko nieodebrane przejmują rodzice/prawni opiekunowie.

2.    W razie nie odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane przez szkołę pod opiekę odpowiednim organom /policyjna izba dziecka lub pogotowie opiekuńcze ? placówka interwencyjna/.

§ 13

1.    Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone umyślnie przez dziecko szkody i zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy szkolnej i zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

§ 14

1.    Wszelkie zmiany oraz aktualizacje danych dziecka lub jego rodziców/prawnych opiekunów winny być pisemnie zgłoszone do wychowawców świetlicy szkolnej.

§ 15

1.    Każde dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej ma prawo uczestniczyć w zajęciach, imprezach i wycieczkach organizowanych przez wychowawców.

§ 16

1.    Dziecko zobowiązane jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, kulturalnego zachowania się, do przestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej oraz do aktywnego udziału w proponowanych zajęciach

2.    Każdy wychowanek zobowiązany jest do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy, utrzymania czystości w świetlicy oraz dbanie o powierzone mu zabawki, gry i sprzęt sportowy.

§ 17

1.    Wychowanek nie może opuszczać budynku i pomieszczeń świetlicy oraz odłączać się od grupy w trakcie trwania zabaw i wycieczek bez zezwolenia wychowawcy.

§ 18

1. Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę (wyjść do domu), tylko za uprzednią pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy świetlicy.

§ 19

1.    W świetlicy obowiązują ustalone przez wychowawców wspólnie z dziećmi zasady kar
i nagród.

2.    Dzieci nagradzane są za dobre zachowanie i aktywny udział w zajęciach.

§ 20

1.    Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej może zostać zawieszona w przypadku poważnego naruszenia regulaminu, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz, gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (upomnienia przez nauczycieli, pedagoga, rodziców itp.) i nadal nie przynoszą poprawy zachowania.

2.    Dziecko może ostatecznie zostać skreślone   z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej

                                                               § 21

1.    Załącznikiem do regulaminu jest:

a.       Wzór karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

b.      Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

§ 22

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.