Wizja i misja

Misja i wizja szkoły
Wizja szkoły
Nasza szkoła – nasz drugi dom. Nasza Szkoła jest kreatywna
i otwarta na potrzeby środowiska, wspomagająca rozwój człowieka ukierunkowanego na sukces.
Misja szkoły
-We wszystkich działaniach pracownicy Szkoły kierują się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw
i godności człowieka, zgodnie 
z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
-Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i prawiedliwości społecznej.
 -Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego,
społecznego, 
estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów),
 a także ich 
dalszy los.
-Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.
-Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
-Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
-Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły. 
Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły,  a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.
Model absolwenta
Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 25 jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu   odpowiedzialności za własny rozwój.
Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:
-kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
-zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
-szanuje siebie i innych,
-jest odpowiedzialny,
-na historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
-zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
-jest tolerancyjny,
-korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
-jest ambitny,
-jest kreatywny,
-jest odważny,
-jest samodzielny,
-posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych
 i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce
o bezpieczeństwo własne i innych,
-szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
-jest odporny na niepowodzenia,
-integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje
w zespole,
-inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły)